Leveringsvoorwaarden

Van Tritop Interieurbouw B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties, verricht door Tritop. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Als één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De wederpartij is verplicht om in te stemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.